ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι αναστέλεται η Πρακτική Ασκηση για όσο χρόνο ισχύει η αναστολή λειτουργίας του ΠΑΔΑ. Στη συνέχεια παρατίθεται το κείμενο της ανακοίνωσης του αρμόδιου Υφυπουργού.
” Με την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄783) επιβλήθηκε, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, η προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) της ημεδαπής για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.
Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα συνολικότερα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την Πολιτεία, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ανωτέρω προσωρινή απαγόρευση, αναστέλλεται η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης τόσο των προπτυχιακών, όσο και των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ.
Η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης μετά το πέρας της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Α.Ε.Ι. δύναται να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με αυτό της απαγόρευσης και έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση διεξαγωγής αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κάθε πρόγραμμα σπουδών των Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων ειδικών ρυθμίσεων στους επιμέρους Κανονισμούς των προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι.”

Παρατίθεται και η οδηγία του Υπευθύνου της Πρακτικής του Τμήματος Βιοιατρικών Επιστημών κου Καρκαλούζου.
“Με απόφαση του υφυπουργού, υπεύθυνου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όλες οι πρακτικές ασκήσεις όλων των ΑΕΙ ανεξαρτήτως τμήματος αναστέλλονται μέχρι την λήξη της καραντίνας (από 16/3/2020). Οι πρακτικές ασκήσεις της ΣΕΥΠ ανεστάλησαν στις 11/3/2020.
Στο Εργάνη έπρεπε να γράψουν ως αιτία Αποχώρηση φοιτητή τα λογιστήρια των φορέων. Από τις αποφάσεις που έχουν έρθει μέχρι στιγμής η καραντίνα των εκπαιδευτικών μονάδων θα είναι μέχρι 10 Απριλίου, δηλαδή μέχρι και την Μεγάλη Εβδομάδα. Κατά συνέπεια η καραντίνα, αν λήξει, θα είναι μετά την Κυριακή του Θωμά.”

Ο Υπεύθυνος της Πρακτικής Ασκησης
Αντ Προμπονάς
Καθηγητής