Αξιολόγηση Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι εκθέσεις αξιολόγησης που ακολουθούν αφορούν το πρώην Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας και τώρα Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2010

Η διαδικασία της Αξιολόγησης και της σύνταξης της “Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης” σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρότυπα της ΑΔΙΠ έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί με την από 15-12-2009 ΓΣ Τμήματος. Τα εξάμηνα σπουδών που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία είναι, το Εαρινό Εξ. 2007-2008 και το Χειμερινό 2008-2009. Ολοκληρώθηκε και η Εξωτερική Αξιολόγηση με την επιτόπια επίσκεψη επί τρεις ημέρες (1-3/11/2010) στο Τμήμα διακεκριμένων επιστημόνων στο αντικείμενο, η Έκθεση των οποίων κοινοποιήθηκε στο Τμήμα και παρατίθεται ακολούθως.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Inernal Evalauation Report
Appentices
Final External Evaluation Report
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2017

Η αξιολόγηση του Τμήματος συνεχίζεται και το 2017 και αφορά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-15 και 2015-16.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2017.