Ερευνητικές Δραστηριότητες-Δημοσιεύσεις

Το ερευνητικό έργο στον Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας

Η έρευνα που εκπονείται μέχρι σήμερα αφορά τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τομέα και λαμβάνει χώρα είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλα μέλη ΕΠ ή ΔΕΠ είτε στα πλαίσια προτάσεων ερευνητικού έργου που κατά καιρούς υποβάλλονταν στο  πρώην ΊΈΙ της Αθήνας και τώρα ΠΑΔΑ.  Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και ερευνητικές εργασίες που γίνονται κατά την εκπόνηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης του Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας όπου η έρευνα γίνεται είτε στον Τομέα είτε σε συνεργασία με ερευνητικά εργαστήρια του ΠΑΔΑ και του Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήριο Βιοϋλικών Οδοντιατρικού Τμήματος)

Πρόσφατα συστάθηκε ειδική Επιτροπή Ερευνών του Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών για την σύνταξη της ερευνητικής πολιτικής του Τομέα.  Σε κάθε περίπτωση βέβαια δεν αρκεί μόνο η συγκρότηση και η λειτουργία αυτής της Επιτροπής για την ενίσχυση της διεξαγωγής έρευνας στον Τομέα, αλλά καθοριστικός παράγοντας θεωρείται και η προσωπική διάθεση του κάθε εκπαιδευτικού για την εκπόνηση ερευνητικού έργου. Οι προτάσεις ερευνητικού έργου που υποβάλλονται στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Αθήνας εάν είναι χρηματοδοτούμενες από το ΠΑΔΑ ακολουθείται η διαδικασία που επιβάλλεται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και μέσα από αυτή τη διαδικασία παρακολουθείται και η υλοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας. Εάν η πρόταση ερευνητικού έργου είναι αυτοχρηματοδοτούμενη (δηλαδή υποστηρίζεται από το Τμήμα και από τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην έρευνα) υποβάλλονται στην Επιτροπή Ερευνών του ΠΑΔΑ εκθέσεις προόδου του ερευνητικού έργου μέχρι την πλήρη υλοποίηση της έρευνας. 

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προτάσεων που τελικά υλοποιούνται, γίνεται από τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλλει τις προτάσεις και μπορεί να έχει τη μορφή δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τη μορφή ανακοίνωσης σε επιστημονικό συνέδριο.

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά μερικές από τις πιο πρόσφατες ερευνητικές εργασίες (υπάρχει δυνατότητα περιήγησης με επιλογή του τίτλου της εργασίας) όπου συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας και δημοσιεύθηκαν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού.

The impact of notches on the fracture strength of complete upper dentures: A novel biomechanical approach.

The stress state of the fraenal notch region in complete upper dentures.

Improving the fit of implant prosthetics: An in vitro study.